TH | EN

HISTORY

ตลอดระยะเวลามากกว่า 12 ปีที่ Slim Concept ได้สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจสุขภาพและความงาม สร้างเทรนด์ให้ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาแบรนด์ในเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงการบริการอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับ Brand ชั้นนำจากยุโรปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของคนไทยในยุคปัจจุบัน การหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ สู่การเป็นสถาบันสุขภาพดี ระดับประเทศในทุกวันนี้

และด้วยการมุ่งขยายสาขาจากในเมืองออกสู่ตลาดต่างจังหวัดในแถบ ทุกหัวเมืองทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไทย มีสุขภาพที่ดีขึ้น จึงเปิดขยายธุรกิจที่เจาะกลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุนในยุคปัจจุบันที่หันมาให้ความสนใจในการทำธุรกิจดูแลสุขภาพโดยมุ่งการเปิดตลาดใหม่ด้วยการรุกตลาดแฟรนไชส์ เพื่อหาผู้ร่วมทุนที่สนใจในตลาดสุขภาพ ความงาม เป็นที่มาของโครงการ Mariza Clinic Franchisee และ Slim Concept สถาบันสุขภาพดี จึงทำให้มีผู้ร่วมทุนเป็น Superstar ของประเทศไทย

ปี 2017 : คุณบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

Presenter Slim Concept

ปี 2018 : คุณนุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี

Presenter Mariza Clinic

ปี 2018-2020 : คุณเจมส์ มาร์ อัศรัสกร

Presenter Slim Concept